انتشار پیام پژوهشی

از آنجا که مقالات صرفاً برای بایگانی و نگاهداری علم تنظیم می شوند، شاید اطلاعات مناسبی را برای آشنایی با موضوع علمی آن در اختیار محققین قرار ندهند. در این صفحه نکات مفید مقالاتی که با دوستان کار کرده‌ایم را با بیان ساده تشریح می‌کنیم و به بحث می‌گذارییم.
شاید در عناوین زیر ایده‌های خوبی برای کارهای آتی علاقمندان وجود داشته باشد. امیدوارم با ارسال نظرات مفید خود بحث را پربارتر نمایید.


پیام ها دو بخش هستند. بخش اول پیام هایی هستند که در قالب پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور منتشر شده اند. بخش دوم پیامهایی هستند که توسط محقق از مقالات برای این سایت نوشته شده است. مقالاتی که در این بخش معرفی می‌شوند از لیست مقالات منتشر شده انتخاب می‌شوند.


پیام های منتشر شده در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور


پیام‌های برگرفته از مقالات
 


پیام‌های مقالات در یک نگاه