برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پاییز ۱۳۹۷

تاریخ به روز رسانی: ۱۸ آذر ۹۷

فعالیت زمان مکان
شنبه
سیستمهای سنجش حس و حرکت – دکتری ارتوز و پروتز ۸ تا ۱۰ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
فیزیک برای فیزیوتراپی – کارشناسی فیزیوتراپی ۱۰ تا ۱۲ ابن سینا – اتاق ۵
جهش ۱۲ تا ۱۳ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
بیومکانیک ورزشی ۱۳ تا ۱۵ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
اصول و کاربردهای الکترومیوگرافی – دکتری ارتوز و پروتز ۱۵ تا ۱۷ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
یکشنبه کمیته علمی دانشگاه نسل ۳ و خلق ثروت ۸ تا ۱۰ دفتر معاونت آموزشی دانشگاه
  تحقیق و مطالعه، راهنمایی پایان نامه، مشاوره با وقت قبلی ۱۰ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
دوشنبهاستاتیک – کارشناسی اورتوز و پروتز ۸ تا ۱۲ ابن سینا – اتاق ۵
ژورنال کلاب بیومکانیک ۱۲ تا ۱۳ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
بیومکانیک – ارشد ارتوز و پروتز ۱۳ تا ۱۵ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
جلسه گروه علوم پایه توانبخشی ۱۵ تا ۱۶ ساختمان اساتید – دفتر مدیر گروه
سه شنبه
تحقیق و مطالعه، راهنمایی پایان نامه، مشاوره با وقت قبلی ۸ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
چهارشنبه
تحقیق و مطالعه، راهنمایی پایان نامه، مشاوره با وقت قبلی ۸ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸