برنامه هفتگی

برنامه هفتگی زمستان ۱۳۹۷

تاریخ به روز رسانی: ۸ اسفند ۹۷

فعالیت زمان مکان
شنبه
تحقیق و مطالعه ۸ تا ۱۰ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
راهنمایی پایان نامه، مشاوره با وقت قبلی ۱۰ تا ۱۲ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
جهش ۱۲ تا ۱۳ اتاق جلسات گروه مدیریت توانبخشی، طبقه دوم ساختمان مرکزی دانشکده علوم توانبخشی
بیومکانیک ورزشی ۱۳ تا ۱۶ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
یکشنبه تحقیق و مطالعه ۸ تا ۱۰ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
جلسات معاونت پژوهشی ۱۰ تا ۱۵ دانشگاه
دوشنبه
سیستمهای دینامیکی ۸ تا ۱۲ کلاسهای تحصیلات تکمیلی
ژورنال کلاب بیومکانیک ۱۲ تا ۱۳ اتاق کنفرانس آز بیومکانیک
راهنمایی پایان نامه، مشاوره با وقت قبلی ۱۳ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸

سه شنبه
مکانیک عضلات ۸ تا ۱۱
تحقیق و مطالعه ۸ تا ۱۵ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸
جلسه گروه علوم پایه توانبخشی ۱۵ تا ۱۶ ساختمان اساتید – دفتر مدیر گروه
چهارشنبه
امور اجرائی و اداری ۸ تا ۱۶ ساختمان اساتید- طبقه ۲ – اتاق ۸