تغییر پذیری و پیچیدگی در وضعیت بدن

معرفی این مقاله بزودی تکمیل می شود. مقاله مورد نظر برای معرفی عبارت است از:

Negahban, H., M.A. Sanjari, M. Karimi, and M. Parnianpour, Complexity and variability of the center of pressure time series during quiet standing in patients with knee osteoarthritis. Clinical Biomechanics, 2016. 32:p.280-285. (link)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*