دوازدهمین جلسه تحلیل بالینی راه‌رفتن

دوازدهمین جلسه تحلیل بالینی راه‌رفتن در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۹۴ با حضور اعضای این تیم در آزمایشگاه بیومکانیک تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، جدول واژگان فصل ۱۰ به مجموعه واژگان بررسی شده اضافه شد.

سپس، جدول واژگان فصل ۶ که مربوط به EMG می‌شود بررسی شده و آقای دکتر سنجری، در مورد برخی از مباحث آن فصل، مطالبی را مطرح کردند.

در ادامه، جدول واژگان فصل ۱۵ مورد بحث قرار گرفت.

برای یکسان‌سازی مراجع، نکاتی اشاره شد که قبلاً در ایمیل ارسالی توسط آقای دکتر سنجری بیان شده بود.

در انتها، وضعیت ویرایش نهایی فصول کتاب مورد سئوال و بررسی قرار گرفت. فعلاً تصمیم گرفته شد که شکلها مانند خود کتاب قرار داده شوند و ترجمه نشوند. گزارش هایی که در نهایت بصورت انگلیسی ارائه می شوند هم ترجمه نخواهند شد. برخی جداول و فلوچارت ها طبیعتاً ترجمه می شوند. مجدداً بر یکدست بودن کتابخانه های اندنوت تأکید شد.

درانتهای جلسه قرار شد که گروه فیلمبرداری بالینی (CVT) با یکدیگر هماهنگی کنند. جلسه بعدی در تاریخ ۷ آذر ساعت ۱۰ تشکیل خواهد شد. غایبین جلسه: آقای دکتر امینی. نگارش این صورتجلسه توسط خانم نواب صورت گرفت.