چهارمین جلسه آنالیز راه رفتن بالینی

چهارمین جلسه آنالیز راه رفتن بالینی، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ با حضور اعضای این گروه در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات دانشکده توانبخشی برگزار گردید.

مطالب مطرح شده در جلسه به شرح زیر بود:

  • اسلایدهای فصل دوم کتاب با عنوان “مدل های مرسوم گیت” توسط خانم حکمت ارائه شد.
  • خانم اسفندیاری اسلایدهای مربوط به فصل سوم را با عنوان “جایگزینی برای مدل های مرسوم گیت” ارائه کردند. در پایان هر ارائه، ابهامات مربوط برطرف گردید.
  • معادل فارسی لیست جدیدی از واژگان انگلیسی مرتبط با تدوین کتاب، با توافق جمع تهیه گردید. این جدول به لیست موجود در سایت اضافه خواهد شد.
  • جهت رعایت حداکثر اصول نگارشی، مقرر شد افراد منبعی در این زمینه، به گروه معرفی نمایند.
  • میزان پیشرفت کار آقای دکتر مهدی زاده و خانم نواب، مبنی بر تهیه مقاله جهت چاپ در نشریه نوید پی گیری شد.

 

جلسه بعدی آنالیز راه رفتن بالینی در تاریخ شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ با ارائه آقای دکتر امینی و خانم معصومی برگزار خواهد گردید. نگارش این صورتجلسه توسط خانم وحیده مرادی صورت گرفت. غائبین: خانم سیدمحسنی.