پنجمین جلسۀ آنالیز بالینی راه رفتن

پنجمین جلسۀ آنالیز راه رفتن بالینی، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۴ با حضور اعضای این گروه در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی دانشکده توانبخشی برگزار شد.

مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:

  • فصل هفتم کتاب تحت عنوان “ویدئوی بالینی” توسط آقای دکتر مالک امینی و فصل هشتم کتاب تحت عنوان “ارزیابی بالینی” توسط خانم طیبه معصومی ارائه شد. در پایان ارائۀ هر فصل، ابهامات مربوط به آن فصل برطرف شد.
  • ترجمۀ پیشنهادی واژگان انگلیسی مرتبط با فصل هفتم و هشتم کتاب، با توافق جمع تعیین شد. لیست ترجمۀ واژگان جدید به لیست موجود در سایت اضافه خواهد شد.
  • جهت رعایت اصول نگارش و ویرایش زبان فارسی، مقرر شد افراد در اولین فرصت منبعی در این زمینه به گروه معرفی نمایند.
  • از افراد گروه که در جلسات گذشته فصول ابتدایی کتاب را ارائه کرده بودند خواسته شد که فایل متن ترجمه شدۀ کتاب را به ایمیل آقای دکتر سنجری ارسال نمایند.
  • گروهی تحت عنوان (Clinical Video Test (CVT با حضور خانم­ها اسفندیاری، بوذری، جلالی، حکمت، سید محسنی، مرادی و معصومی و آقای دکتر امینی (سرگروه: خانم بوذری) جهت اجرای عملی فصل هفت کتاب تشکیل شد.
  • مقرر شد ترکیب مناسبی برای نامگذاری آدرس سایت مربوط به اخبار و مطالب آنالیز راه رفتن بالینی توسط اعضای گروه پیشنهاد و به ایمیل آقای دکتر سنجری ارسال شود. برخی واژگان پیشنهادی قابل استفاده در آدرس سایت عبارتند از: Iran, CGA, IUMS
  • جلسۀ بعدی آنالیز راه رفتن بالینی در تاریخ شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۴ در ساعت ۱۰ با ارائۀ خانم وحیده مرادی و خانم سحر بوذری برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم بوذری صورت گرفت. غائبین: خانم حکمت.

بعد از جلسه، در مورد پیشنهاد خانم بوذری نظرسنجی شد. طبق این پیشنهاد، با اینکه “آنالیز راه رفتن بالینی” ترجمۀClinical gait analysis است ولی “آنالیز بالینی راه رفتن” مفهوم این ترکیب را در زبان فارسی بهتر نشان می دهد. اکثر همکاران با این پیشنهاد موافق بودند. لذا سعی می کنیم از این ترکیب جدید استفاده کنیم.