یازدهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

یازدهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۹۴ با حضور اعضای این تیم در آزمایشگاه بیومکانیک تشکیل شد.

در ابتدای جلسه ویرایش نهایی فصول کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ابهامات مرتبط با آن برطرف گردید. در این راستا، لیست جدیدی از معادل فارسی واژگان مورد بررسی قرار گرفت که به جدول واژگان موجود در سایت اضافه خواهد شد.

از افراد گروه خواسته شد، در مورد طرح جلد، عنوان فارسی و انگلیسی کتاب هر چه سریع‎تر پیشنهادات خود را ارائه دهند.

در ادامه میزان پیشرفت گروه فیلمبرداری بالینی (CVT) بررسی شد و خانم معصومی گزارشی در این زمینه ارائه دادند. بر این اساس، تعیین شد تغییراتی (بخصوص در مورد نور کافی) در اتاق آنالیز راه‌رفتن آزمایشگاه بیومکانیک صورت گیرد.

در انتهای جلسه آقای دکتر سنجری توضیحاتی در ارتباط با مبحث “grey-scale resolution ” مربوط به فصل ۱۵ کتاب ارائه دادند.

جلسه بعدی در تاریخ ۳۰ آبان ساعت ۱۰ تشکیل خواهد شد. غایبین جلسه: خانم دکتر جلالی و خانم سید محسنی. نگارش این جلسه توسط خانم مرادی انجام شد.