نهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن

نهمین جلسه آنالیز بالینی راه رفتن در تاریخ ۹ آبان ۹۴ با حضور اعضای تیم در محل آزمایشگاه بیومکانیک برگزار گردید.

در ابتدای جلسه در مورد میزان پیشرفت ویرایش فصول کتاب بحث شد و پرسش و پاسخ هایی هم در این زمینه مطرح شد.

در ادامه گروه آزمون های بالینی ویدئویی یا CVT گزارشی از کارهای انجام شده تا به حال را ارائه کردند این گزارش توسط خانم معصومی ارائه شد. قرار شد گروه CVT کارهایی که تا به حال و تا شروع فیلمبرداری بالینی انجام داده اند را به صورت مکتوب درآورند.

  • در مورد نام دامنه سایت بحث شد که در نهایت با تصمیم گیری جمع نام IranCGA نهایی شد.
  • تصاویری از برخی آزمایشگاههای آنالیز حرکت توسط دکتر مهدی زاده ارائه شد.
  • جوامع هدف گروه بالینی مشخص شد و قرار شد برای هر گروه هدف ایتم های گزارش برای مخاطبین (ارجاع دهنده) تهیه شود:
  • گروه آمپوته: خانمها مرادی و سید محسنی، گروه ارتوپدی: خانم بوذری(هیپ) و خانم اسفندیاری(زانو)، و گروه نورولوژی شامل بیماران CP و CVA: خانم معصومی و آقای امینی.
  • جلسه بعدی در تاریخ ۱۶ آبان ۹۴ تشکیل می شود و در جلسه مذکور علاوه بر تکمیل پیشرفت ویرایش کتاب، گزارشی از پیشرفت در گروههای بالینی نیز ارائه خواهد شد. نگارش این جلسه توسط آقای امینی انجام شد.