جلسه ۱۵ تحلیل بالینی راه رفتن

در ادامه فعالیت های گروه آنالیز بالینی راه رفتن دانشکده توانبخشی، اولین جلسه این گروه در دوره جدید، در محل آزمایشگاه بیومکانیک در تاریخ ۲۸بهمن ۹۶ برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر بوذری گزارشی از فعالیت های گذشته گروه ارائه دادند که در ادامه با توضیحات دکتر سنجری در ارتباط با اهداف گروه و معرفی ایشان به عنوان سرپرست رسمی گروه تکمیل شد. سپس همفکری گروهی (بارش افکار) جهت افزایش مشارکت اعضای گروه در راستای ارائه پیشنهاداتی مبنی بر اولویت بندی فعالیت های آتی گروه و نحوه اجرای این فعالیت ها انجام شد.

بر این اساس، اختلال فلج مغزی به عنوان گروه هدف جهت آغاز فعالیت هایی اجرایی گروه تعیین شد، همچنین مقرر گردید اعضای تیم اجرایی تا جلسه بعدی گروه تعیین شوند.

حاضرین جلسه: دکتر سنجری، سحر بوذری، مینا میراحمدی، مائده فرزادی، وحیده مرادی، حامد عبدالملکی، مریم گلمحمدی.