چهاردهمین جلسه تحلیل بالینی راه رفتن

چهاردهمین جلسه تحلیل بالینی راه رفتن مورخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ با حضور اعضای این تیم در آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، به سئوالاتی که از جلسات قبل مطرح شده بود پاسخ داده شد.

در ادامه دکتر سنجری به ارائه اسلایدهای فصل الکترومیوگرافی، بررسی اجمالی متن این فصل و واژه های مربوط به آن پرداختند.

اعضای تیم در انتها مجدداً در مورد عنوان و طرح جلد به بحث و بررسی پرداختند.

فعلاً تا تدوین مطالب و تهیه نسخه اولیه، در مورد کتاب جلسه‌ای نخواهیم داشت. به موازات اعضای تیم موضوع ثبت داده ها را پی گیری خواهند کرد.