دومین جلسه آنالیز راه رفتن بالینی

پیرو اولین جلسه تشکیل شده در رابطه با مبحث آنالیز راه رفتن بالینی، دومین جلسه علمی مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ با حضور فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع دکتری توانبخشی و بیومکانیک در محل آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی تشکیل شد. چند مورد از اسلایدهای ارسالی بررسی شد و نحوه تهیه و میزان عمق مطالب و بیان جزئیات بررسی شد.
مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:
• پیش از برگزاری هر جلسه، ابهامات مربوط به مطالب در طی یک جلسه گروهی تیم علمی، مطرح شده و براساس اطلاعات هر شخص، مسائل برطرف شوند.
• با آماده ساختن اسلایدهای مربوط به ارائه، هر گروه بر اساس برنامه تعیین شده، مطالب را ارائه و ابهامات باقیمانده، با همفکری اعضای تیم برطرف خواهند شد.
• جزئیات اسلایدها در حد کتاب مرجع باشد اما تسلط ارائه دهنده به موضوع بیشتر باشد. اگر سئوالی مطرح است، در جلسات آتی و یا جلسات جداگانه مطرح و بررسی شود.
• برای یکسان سازی واژگان مرتبط با تدوین کتاب، هر شخص، جدولی از واژگان تخصصی انگلیسی و معادل فارسی آن را تهیه کند، و به ایمیل گروه ارسال کند، تا در سومین جلسه مطرح شوند و با همفکری مناسب ترین واژه فارسی انتخاب شود.
• هر فرد تا تشکیل جلسه بعدی ارائه خود، فرصت ارسال فایل مربوط به ترجمه فصل مرتبط با خود را دارد، تا با دید دقیق تر و گویاتری بتواند مطالب را در فایل کتبی نقل کند.
• از آنجا که کتاب تدوینی، تألیفی از کتاب آنالیز راه رفتن تعیین شده، و سایر مطالب مرتبط و تکمیلی است، اطلاعات مناسب و مورد نیاز خارج از کتاب، توسط هر شخص در جلسه ارائه مربوط به خود ارائه گردد، تا در صورت تصویب در فایل ضمیمه یا بخش های تکمیلی کتاب مورد استفاده قرار گیرد.
• جلسه بعدی آنالیز راه رفتن بالینی با ارائه گروه دوم مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم الهام اسفندیاری صورت گرفت. غایبین: خانم جلالی.