سومین جلسه آنالیز راه رفتن بالینی

سومین جلسه علمی آنالیز حرکت، در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ با حضور اعضای تیم آنالیز راه رفتن بالینی در محل آزمایشگاه بیومکانیک مرکز تحقیقات توانبخشی تشکیل شد.
مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح زیر بود:
• خانم نواب و آقای دکتر مهدیزاده داوطلب تهیه مقاله به منظور چاپ در نشریه الکترونیک نوید دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای مطالب مربوط به بحث شدند.

  • خانم چهره راضی اسلایدهای مربوط به فصل ۲ کتاب که مربوط به معرفی پارامترها و متغیرهایی که در آنالیز حرکت طبیعی بررسی می شوند را ارائه کردند و در حین ارائه، پرسش و پاسخ نیز جهت رفع ابهامات انجام شد.
  • درمورد اسلایدها به نکاتی شامل یکسان سازی بولت ها، خلاصه کردن محتوای اسلایدها، استفاده از تصاویر کمکی و … اشاره شد.
  • مقرر شد برای نام گذاری فایلها علاوه بر تاریخ و نام فصل، نام فرد ارائه دهنده نیز ذکرشود تا چنانچه فرد دیگری در ارائه خود قصد تغییراتی را داشت با تغییر تاریخ و نام فرد قبل، فایل را نامگذاری کند. به عنوان مثال اگر خانم اکبری فصل ۲ را در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۴ ارائه نمودند اسم فایل به صورت زیر باشد:

۹۴-۰۶-۲۱ ch2 akbari.docx

  • برای یکسان سازی واژگان مرتبط با تدوین کتاب، معادل فارسی یا کلمه مناسب مورد توافق جمع، برای تعدادی از واژگان تخصصی انگلیسی تهیه شد که قرار شد برای اعضا ایمیل شود.
  • مقرر شد به منظور رعایت حداکثری اصول نگارش، فایل محتوی نکات نگارشی توسط خانم بوذری برای اعضا ارسال شود و همچنین هر فرد نکات مد نظر خود را در ذیل جدول واژگان مربوط به فصل خود بیاورد. ملاک فایلی است که هر جلسه در مورد آن بحث می شود . موارد آن تصویب می شود.
  • تأکید شد که افراد در روز مربوط به ارائه های خود حتماً حضور داشته باشند.
  • جلسه در ساعت ۱۲ به پایان رسید و جلسه بعدی آنالیز راه رفتن بالینی با ادامه ارائه گروه دوم مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد. نگارش این صورتجلسه توسط خانم سعیده سیدمحسنی صورت گرفت. غائبین: خانم دکتر جلالی، خانم مرادی و آقای دکتر امینی.