برگزاری اولین دوره الکترومیوگرافی سطحی

اولین دوره الکترومیوگرافی سطحی در قالب جدید مبتنی بر تجربیات چندین کارگاه گذشته با حضور جمعی از محققین رشته های مختلف علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی مطابق برنامه در روزهای 3 و 4 شهریور 1395 برگزار شد. از جمله برنامه های این کارگاه، ارائه جلسه عملی با دستگاه NORAXON و همچنین سنسورهای IMU این شرکت با عنوان myoMOTION با حمایت شرکت اطلس آزما بود.

نظر بدهید

ایمیل شما برای دیگران قابل رؤیت نمی باشد.


*


*